Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWARDEN VAN IMHOFF TECHNICAL SAILING WEAR BV TE WETERINGBRUG


1. ALGEMEEN


Deze verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op verkoop en levering van alle door ons gevoerde producten en de onderdelen daarvan, en worden geacht een onderdeel van de koopovereenkomst te zijn.

2. TOT STANDKOMING


a. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Voor zover de wet niet dwingend-rechtelijk anders bepaalt, staan wij niet in voor de juistheid van afbeeldingen en technische gegevens in onze prijscouranten.

b. Een koopovereenkomst tussen On Deck BV en haar afnemer komt alleen tot stand door On Deck BV’s aanvaarding van de order, binnen acht dagen na ontvangst van die order. Ditzelfde geldt voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de order. 

c. Indien wij binnen acht dagen na ontvangst van onze orderbevestiging geen bezwaar hiertegen hebben ontvangen, geldt deze in elk opzicht als door de koper akkoord bevonden te zijn.


3. PRIJZEN


a. De prijzen genoemd in onze aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn vrijblijvend.

b. Indien de kostprijzen, in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen, zoals deze ons op de dag van aanbieding of orderbevestiging bekend zijn, nadien, hetzij krachtens overeenkomst, hetzij krachtens een wettelijk voorschrift, een wijziging ondergaat - ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding of orderbevestiging voorziene omstandigheden -dan zijn wij gerechtigd de bij aanbieding of orderbevestiging genoemde prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 

c. Het sub 3 lid a genoemde vindt overeenkomstige toepassing indien wijziging optreedt in de verhouding van de wisselkoers van de valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht ten opzichte van de valuta waarin de goederen door ons worden of zijn verkocht.

d. Orders met een netto waarde boven de € 100.00 netto exclusief btw zijn franco. Voor pakketten met een bijzondere afmeting of gewicht kunnen de werkelijke transportkosten in rekening worden gebracht. Voor orders onder de € 100.00 netto exclusief btw brengen wij € 12.50 exclusief btw kleine order toeslag in rekening.

e. Voor het bezorgen van noodsignalen met een netto waarde boven de 250,00 netto exclusief btw berekenen wij € 17,50 exclusief btw als bijdrage in de transportkosten. Orders onder de € 250.00 netto ex btw worden niet afgeleverd en dienen afgehaald te worden in Weteringbrug. 


4. UITVOERING

a. De overeengekomen levertijd gaat in op de dag van de orderbevestiging of -bij levering op afroep - op de dag van afroep.

b. Voor zover de wet niet dwingend-rechtelijk anders bepaalt zal overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op schadevergoeding geven.

c. Bij vertraging in de uitvoering van de orders, veroorzaakt door oorlog, staking, in- of uitvoerverbod, grondstoffengebrek, tekort aan arbeidskrachten, natuurrampen, dan wel door enige andere oorzaak, gelegen buiten onze schuld, zijn wij, tenzij de wet dwingend-rechtelijk anders bepaalt, gerechtigd hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, hetzij de levertijd verlengd te beschouwen met een periode gelijk aan die, gedurende welke de hierboven genoemde oorzaken voortduren, zelfs indien deze vertragende oorzaken bij de aanbieding of de orderbevestiging te voorzien waren.

d. Behoudens de gevallen, die rechtens dwingend-rechtelijk zijn uitgezonderd, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, ingeval onze leveranciers hun condities wijzigen na onze orderbevestiging, alsmede indien goederen, welke wij voor levering bestemd hadden, ten gevolge van welke oorzaak ook, vernietigd of in die mate beschadigd worden, dat zij niet meer voor levering geschikt zijn.

 
5. KLACHTEN EN GARANTIES 

a. Er bestaat geen zelfstandige garantieverplichting voor ons. Wij zullen zoveel mogelijk erin bemiddelen dat de door onze leveranciers verstrekte garanties worden nagekomen. 

b. Tenzij de wet dwingend-rechtelijk anders bepaalt, dienen klachten over de geleverde goederen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk, met duidelijke opgave van redenen en onder vermelding van datum en nummer van de betreffende factuur bij ons worden ingediend. 

c. De goederen waarover wordt geklaagd, moeten ter beschikking en bezichtiging van ons blijven. 

d. Klachten geven de koper geen recht om de betalingen op te schorten. Verrekening is uitgesloten. 

6. RETOUREN 

a. Het retourneren van goederen is alleen mogelijk na toestemming van onze verkoop binnendienst.

b. Retour gezonden goederen worden alleen geaccepteerd indien deze, onbeschadigd, in de originele verpakking zitten en geschikt zijn voor wederverkoop.

c. Artikelen die speciaal voor u besteld zijn of die wij niet standaard op voorraad houden, kunnen wij niet retour nemen.

d. Wij behouden ons het recht voor om bij retour gezonden goederen 15% van de factuurwaarde als administratiekosten in rekening te brengen.


7. BETALING

a. Betaling van de door On Deck BV uitgeschreven factuur dient -zonder verrekening of compensatie- plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn ten kantore van On Deck BV dan wel door overmaking naar een door On Deck BV opgegeven bankrekening.

b. In geval de koper het verschuldigde bedrag niet binnen voormelde termijn voldoet, kan On Deck BV aanspraak maken op de contractuele vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

c. In geval van niet (tijdige) betaling van het verschuldigde en voorts in geval van surseance van betaling of faillissement van de koper, kan On Deck BV de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of ten dele buitengerechtelijk ontbinden.

d. In geval On Deck BV door de koper genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst, is de koper -in geval hij door de rechter geheel of ten dele in het ongelijk wordt gesteld- de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd, welke kosten 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van  € 250,00 exclusief btw te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten.

e. In geval On Deck BV met een koper meerdere (afzonderlijke) koopovereenkomsten heeft gesloten, heeft zij het recht om alle opeisbare leveringen op te schorten tot het moment dat de koper aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens On Deck BV (integraal) heeft voldaan. In dit verband geldt elke levering als een afzonderlijke overeenkomst.

f. Het eigendom van het product gaat eerst op de koper over op het moment dat laatstgenoemde aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens On Deck BV (integraal) heeft voldaan.


8. GESCHILLEN 

a. De totstandkoming, geldigheid, uitleg en/of tenuitvoerlegging van een overeenkomst zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht. 

b. Voor zover de wet niet dwingend-rechtelijk anders bepaalt, zullen alle geschillen, welke tussen ons en de koper ontstaan, behoudens hogere voorziening, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut competente rechter te Amsterdam (tenzij de afnemer binnen een maand nadat On Deck bv dit artikel heeft ingeroepen, alsnog kiest voor berechting voor de volgens de wet bevoegde rechter). 


Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Weteringbrug, 1 januari 2016